BLOG

Les entitats catalanes de l’exterior formulen les seves observacions sobre la futura llei de la comunitat catalana de l’exterior

Categories: CAT,CCL

El Govern de Catalunya va presentar al Parlament de Catalunya el passat mes de setembre 2016 l’avantprojecte de la Llei de la comunitat catalana de l’exterior, que substituirà la vigent Llei 18/1996 de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, i que es tramita pel procediment d’urgència. La finalitat d’aquesta Llei és la d’establir un marc normatiu que reguli les relacions entre el Govern de Catalunya i els catalans residents a l’exterior, sigui en països estrangers o en d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol, i les seves entitats.

El Projecte de llei reconeix els ciutadans catalans residents a l’exterior com a destinataris de l’obra de govern i les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat i, en conseqüència, com a subjectes de drets i deures en els àmbits en què la Generalitat té competències. De fet, la norma fixa una política integral adreçada a l’abordatge del fet emigratori, amb polítiques públiques per acompanyar i assessorar la mobilitat internacional dels catalans en el moment inicial, mantenir el seu vincle amb Catalunya durant la seva estada a l’exterior i facilitar el seu retorn voluntari posterior.

La norma suposarà la derogació de la Llei de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, de 1996, que havia quedat desfasada i no responia a les necessitats actuals de la Catalunya Exterior. L’aprovació del Projecte de llei respon a un compromís de l’Executiu que forma part del Pla de Govern 2013-2016.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència del Govern de Catalunya en relació amb els catalans residents a l’exterior. En aquest sentit, l’article 13 determina que la Generalitat ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes de l’exterior, a qui ha de prestar assistència. L’article 7.2, així mateix, estableix que els ciutadans espanyols residents a l’estranger que han tingut el seu darrer veïnatge administratiu a Catalunya, i els descendents que ho sol·licitin, gaudeixen de la condició de subjectes dels drets polítics que també tenen els catalans residents al Principat.

La FIEC ha adreçat a tots els grups al Parlament de Catalunya un extens anàlisis del text proposat i un gran nombre d’esmenes al text que se sotmet a discussió a la Comissió d’Afers Exteriors del Parlament de Catalunya. Diverses entitats europees i americanes han contribuït al text durant el procés de consulta obert per la FIEC. El text enviat figura com annex a aquest comunicat.

 Per la FIEC les prioritats, no incloses a la llei de forma clara, són:

 •      Igualtat de tracte entre els catalans residents a l’estranger i els residents a d’altres comunitats de l’Estat espanyol com a beneficiaris de la llei.

•      l’extensió als ciutadans catalans a de l’exterior de tots els drets de caràcter social, sanitari i educatiu reconeguts a la legislació espanyola i que no són necessàriament matèria competencial de la Generalitat de Catalunya encara que sí li correspongui, en molts casos, la seva execució

•      Dret als serveis sanitaris públics en llurs estades temporals a Catalunya sota les  modalitats que s ’estableixin.

•      Dret a rebre l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior tant per les persones en edat adulta com per les comunitats infantils.

•      Dret a rebre informació sobre la realitat catalana mitjançant les emissions radiofòniques i de televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

•      Drets de les persones jubilades a rebre una atenció social i residencial a l’exterior.