ESTATUTS

ESTATUTS DEL CENTRE CATALÀ DE LAUSANA

Capítol 1. Disposicions generals. Denominació, finalitats i seu.

1.1. El Centre Català de Lausana (d’ara endavant CCL) és una associació sense ànim de lucre que es regula pels presents Estatuts i pels articles 60 i següents del Codi civil suís.

1.2. El CCL és una entitat cultural catalana amb seu al cantó suís de Vaud. La seva durada és il·limitada. És una referència i un punt de trobada per a totes aquelles persones interessades en la cultura i en la societat catalanes. Els fins de l’entitat són la difusió i la promoció de la cultura catalana. El CCL facilita també la integració al país de les persones catalanes nouvingudes a Suïssa.

1.3. El CCL és una entitat apolítica, aconfessional, que no es compromet amb cap partit polític i que té per finalitat la promoció i la defensa de la llengua, de la cultura i de les institucions catalanes.

1.4. La llengua oficial del CCL és el català. Tot i així, quan convingui, el CCL pot fer ús d’altres llengües.

1.5. El CCL actua segons les lleis suïsses i les normatives aplicables a les Comunitats Catalanes a l’Exterior.

1.6. El CCL es regeix pels presents Estatuts, per l’assemblea general i, en representació d’ella, per la junta directiva.

1.7. L’entitat no permet actes de discriminació per raó de naixement, sexe, origen, orientació sexual o religió ni vulneracions dels drets humans, civils o polítics.

Capítol 2. Organització.

2.1. Els òrgans del CCL són:

 • L’assemblea general
 • La junta directiva
 • L’òrgan de verificació dels comptes

2.2. Els recursos financers del CCL són:
1) les cotitzacions ordinàries o extraordinàries del seus socis
2) els donatius o aportacions producte de les activitats del CCL
3) les aportacions dels socis corporatius o dons d’empreses privades
4) les subvencions públiques.

El CCL destinarà els seus fons de manera irrevocable a la consecució dels seus fins i no farà cap retorn de les donacions rebudes.

2.3. L’exercici fiscal comença el dia 1 de gener i acaba el 31 de desembre de cada any.

2.4. Els compromisos del CCL estan garantits pels seus fons. S’exclou la responsabilitat personal dels seus membres.

2.5. Totes les despeses causades i degudament justificades pel funcionament dels òrgans del CCL poden ser rescabalades en la mesura de les possibilitats financeres del CCL.

Capítol 3. Membres del CCL.

3.1. Poden ser socis o sòcies del CCL totes les persones físiques o morals que s’identifiquin amb els objectius del CCL i es comprometin a respectar-ne el seus reglaments.

3.2. Les persones físiques sòcies es classifiquen en les següents categories:

 • Ordinàries: persones físiques que tenen dret a veu i vot a les reunions de les assemblees generals i dret a ser elegides per a formar part de la junta directiva, sempre que siguin majors d’edat.
 • Familiars: Agrupació de persones que viuen conjuntament en el mateix domicili. Totes aquestes persones són considerades membres del CCL per bé que només tenen dret a vot les persones de l’agrupació que són majors d’edat.
 • Joves o persones en atur o jubilades: Persones de menys de 25 anys, de més de 65 (homes)/64 (dones) o en situació d’atur professional. Els/les joves majors d’edat, les persones jubilades o en atur tenen els mateixos drets que els socis ordinaris però abonen una cotització reduïda.
 • Protectores: persones que, per les seves donacions o actes, la junta les considera dignes d’aquesta distinció. Les persones sòcies protectores poden assistir a les assemblees generals amb dret a veu i vot.
 • D’honor: títol atorgat a tota persona associada ordinària que l’assemblea general consideri mereixedora de tal qualificatiu per la seva actuació benefactora envers els Països Catalans en general, o envers el CCL en particular. Aquestes persones no tenen el deure de pagar quotes anuals però mantenen tots els drets de les persones sòcies ordinàries.

3.3. El CCL també té socis corporatius: empreses o entitats que s’ofereixen a sostenir el Centre. Una entitat o corporació es considerarà soci corporatiu del CCL a partir de la signatura d’un acord d’entesa entre el CCL i l’entitat, en el qual s’estableixin els drets i deures de cada part. Els socis corporatius poden designar un/a representant perquè assisteixi a les Assemblees Generals, amb dret a veu però no a vot.

3.4. Les persones sòcies ordinàries, familiars, joves, aturades o jubilades i d’honor tenen dret a:

 • Participar en les activitats organitzades per l’associació i a gaudir de serveis preferencials.
 • Estar informades dels acords presos per l’Assemblea General i per la Junta Directiva.
 • Assistir i votar en les reunions ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea General (sempre que siguin majors d’edat), formular precs i preguntes i consultar les actes de reunions del CCL, actes que hauran d’estar a la seva disposició en un termini màxim de 15 dies des de la seva sol·licitud

3.5. Les demandes d’admissió com a membre s’adreçaran a la junta directiva. La junta admet els nous membres i n’informa, anualment, l’assemblea general. La junta té la facultat de considerar casos particulars i es reserva el dret d’admissió.

3.6. Els membres deixen de ser-ho:

 • Per dimissió. En qualsevol cas però, cal pagar la cotització de l’any en curs.
 • Per exclusió. Ha de ser per causa motivada. La decisió d’exclusió és presa per la junta directiva, però es pot recórrer a l’assemblea general.
 • Per no pagament. El no pagament de la cotització durant dos anys consecutius implica l’exclusió del CCL.

Capítol 4. L’Assemblea General.
4.1. L’Assemblea General (en endavant AG) és la màxima autoritat del CCL. En formen part totes les persones associades majors d’edat.

4.2. L’AG té les següents competències :

 • Adopta l’ordre del dia de l’AG i aprova l’acta de la darrera AG.
 • Pren coneixement dels informes anuals, dels comptes de l’exercici i del pressupost anual i en vota la seva aprovació
 • Dóna descàrrega del seu mandat a la Junta i a l’òrgan de verificació dels comptes.
 • Elegeix una candidatura mínima de 3 membres per constituir la junta directiva (president/a, tresorer/a i secretari/a) i els/les verificadors/es de l’Òrgan de verificació dels comptes.
 • Adopta i modifica els Estatuts i els canvis de seu de l’Entitat.
 • Escolta i decideix sobre els recursos d’exclusió de membres.
 • Fixa les cotitzacions anuals dels membres.
 • Pren posició sobre els projectes presents a l’ordre del dia de l’AG.
 • Atorga noves distincions de soci o sòcia d’honor, a proposta de la junta.
 • Crea grups de treball compostos per membres del CCL per tirar endavant iniciatives concretes.

L’AG té la potestat per decidir sobre qualsevol altre tema que no s’ha confiat a cap altre òrgan.

4.3. L’AG es reuneix, de forma ordinària, al menys una vegada l’any sota convocatòria de la Junta Directiva.

4.4. Les AGs són convocades per la junta directiva, amb 30 dies d’antelació, com a mínim. La convocatòria s’envia per correu escrit o electrònic i comprèn l’ordre del dia de l’AG i les propostes de la junta.

4.5. La junta directiva afegirà a l’ordre del dia de l’AG tota proposta d’algun dels/de les seus/seves membres, presentada per escrit, al menys 10 dies abans de la seva celebració.

4.6. L’AG és presidida pel/per la president/a del CCL o per un altre membre proposat per la junta. El/la secretari/a de la junta directiva o un altre membre de la junta en cas d’absència, pren acta de l’AG que signarà junt amb el/la president/a un cop aprovada.

4.7. Les votacions tenen lloc a mà alçada. Si un mínim de 5 persones ho demanen, les votacions poden ser mitjançant escrutini secret. No s’acceptaran vots per delegació.

4.8. La junta directiva pot convocar una AG Extraordinària per tal de sotmetre a la votació dels membres assumptes, la naturalesa dels quals faci necessari un ampli consens, o per sondejar-ne l’estat d’opinió.

4.9. En cas de considerar-ho convenient, 1⁄4 dels/de les membres amb dret a vot de l’entitat pot sol·licitar a la junta directiva la celebració d’una reunió extraordinària de l’AG per apel·lar o dirimir qüestions.

4.10. Les qüestions presentades durant les reunions de l’AG requereixen per tal de ser aprovades una majoria simple dels vots que s’han pronunciat, sense tenir en compte les abstencions o els vots nuls. Les qüestions relatives a la modificació dels Estatuts, la seu social de l’entitat, o la seva dissolució requereixen una aprovació per part de 2⁄3 parts dels vots pronunciats. En cas d’igualtat de vots el vot del/de la president/a de l’AG és diriment.

Capítol 5. La junta directiva i els seus membres.

5.1. La junta directiva (en endavant, la junta) és l’òrgan executiu que assumeix les funcions administratives i de gestió del CCL, resol les qüestions suscitades durant les reunions de l’AG, n’aplica les seves decisions, en gestiona els recursos i pren totes les decisions útils per assolir els objectius del Centre. La junta decideix sobre tots els punts que no estan reservats expressament a l’AG.

5.2. La junta està constituïda, com a mínim, per tres persones diferents que es fan càrrec, respectivament, de la presidència, la secretaria i la tresoreria i considerarà sempre que sigui possible incloure també el càrrec de vice-president/a.

5.3. En cas de considerar-ho convenient, la junta del CCL pot nomenar vocals per assistir i col·laborar en la gestió i el bon funcionament de l’entitat. En aquest cas, els i les vocals són integrats/des com a membres de ple dret de la junta directiva.

5.4. La presidència, la tresoreria i la secretaria seran elegides mitjançant la votació d’una candidatura conjunta que es presenti a les eleccions durant una reunió de l’AG convocada a tal efecte, amb l’obtenció de la majoria simple dels vots. El mandat és de dos anys i la reelecció de càrrecs està permesa indefinidament.

5.5. La presidència representa legalment el CCL durant la vigència del seu mandat; en la seva absència o renúncia la vice-presidència assumirà aquesta representació. Si el càrrec de vice-president/a no fos efectiu la junta decidiria la persona que de forma interina assumís la representació del CCL.

5.6. La tresoreria gestiona els recursos financers i patrimonials de l’entitat. A tal efecte:

 • Manté actualitzats els llibres de comptabilitat amb tots els moviments financers de l’entitat.
 • Executa tots els pagaments contrets degudament per a l’activitat de l’entitat.
 • Presenta a l’AG els comptes anuals amb un compte de guanys i pèrdues que indiquin la situació financera i patrimonial de l’entitat i una memòria econòmica de l’exercici, incloent-hi un balanç per activitat i les variacions més significatives en relació amb l’exercici anterior.
 • Manté un arxiu amb tots els justificants, comprovants, factures i documentació referent a les finances de l’entitat durant un període de cinc anys.

Quan la persona al càrrec de tresoreria acabi el seu mandat, transferirà tota la documentació comptable a la persona successora.

5.7. La secretaria col·labora amb la Presidència en el desenvolupament de les sessions de l’AG i de la junta, en redacta les actes i dóna compte de l’ordre del dia. Té també la responsabilitat del registre de membres del CCL i de la correspondència oficial de l’entitat.

5.8. La presa de decisions de la junta és col·legiada i per majoria simple. En cas d’empat, la presidència té vot qualificat.

5.9. Tots els càrrecs de la junta directiva són no remunerats, amb excepció d’eventuals reemborsaments de les seves despeses efectives, i per formar-ne part cal ser membre de l’entitat, major d’edat i estar al corrent del pagament de la quota de soci.

5.10. La dimissió de la persona al càrrec de la presidència o dels membres de la junta pot exigir-se per majoria simple de membres presents amb dret a vot durant una reunió de l’AG. En aquest cas, les persones associades que n’hagin promogut el cessament han de presentar una junta directiva interina que n’assumeixi les funcions fins a la celebració d’unes noves eleccions durant una nova reunió de l’AG convocada a tal efecte.

5.11. En cas que la persona al càrrec de la presidència anunciï la seva renúncia, la junta actuarà de forma interina, per garantir la celebració de l’AG quan abans millor i convocar noves eleccions. Aquesta junta es considera dissolta un cop l’AG n’hagi escollit l’equip successor.

5.12. En cas de dimissió o renúncia de la persona al càrrec de la presidència, la reunió de l’AG per elegir-ne una de nova s’ha de convocar en un període de temps màxim de 30 dies naturals des de l’anunci de la renúncia o la dimissió, i s’ha de celebrar dins dels següents 60 dies naturals.

5.13. En cas de dimissió o renúncia d’algun altre càrrec de junta, la pròpia junta nomenarà la/les persona/es substituïda/des de forma interina fins la seva confirmació a la propera AG.

Capítol 6. L’òrgan de verificació dels comptes.

6.1. EL CCL té un òrgan de verificació dels comptes que en controla l’estat financer i n’audita la documentació comptable. Anualment, abans de la reunió ordinària de l’AG o a petició pròpia, si s’escau, recomana l’acceptació o el rebuig de la comptabilitat presentada per la tresoreria durant la reunió de l’AG.

6.2. L’òrgan de control està constituït per dues persones auditores, elegides en una reunió de l’AG. És un òrgan independent de la junta.

Capítol 7. Dissolució del CCL.

7.1. La dissolució del CCL es decideix mitjançant una AG, amb majoria de dos terços dels vots pronunciats. Els eventuals efectius seran destinats en primera instància a rescabalar deutes existents amb tercers. Els actius restants es donaran a una institució suïssa que es proposi objectius similars i que tingui exoneració d’impostos amb categoria d’utilitat pública o finalitat de servei públic.

Aquests Estatuts han estat adoptats per l’Assemblea constituent del CCL.

Lausana, 14 de maig del 2022.

En nom del CCL,
Núria Inglin, presidenta.
Josep Maria Tarròs, secretari