ESTATUTS

ESTATUTS DEL CENTRE CATALÀ DE LAUSANA

Aprovats a l’Assemblea General Extraordinària de socis del 30 d’agost de 2014 a Lausana (Suïssa).

DISPOSICIONS GENERALS

Art.   1  El Centre Català de Lausana és una associació de gent de parla catalana, apolítica i aconfessio­nal, és a dir, que no està compromesa amb cap partit polític ni amb cap religió, respectant i tole­rant però, qualsevol manifestació de les mateixes. Tampoc es permetrà cap discriminació, sigui per raó de raça, sexe o orientació sexual.

Art.   2  La llengua oficial és el català, però es podrà utilitzar qualsevol altra llengua, sempre que les cir­cumstàncies ho exigeixin.

Art.   3  Els fins de l’entitat són la difusió i la promoció de la cultura catalana, la projecció de Catalunya envers Suïssa i les altres cultures, així com actuar com a pont facilitador de la integració de les persones catalans nouvingudes envers el país d’acollida. Aquests objectius queden recollits sota activitats de diversa natura com poden ser culturals, socials o de servei.

Art.   4  El Centre Català de Lausanaa forma part de la federació de centres catalans a Suïssa, anomenada Casa Nostra de Suïssa, gaudint però d’una completa autonomia.

Art.   5  El nom oficial de l’entitat és Centre Català de Lausana. El Centre Català de Lausana assegura la seva responsabilitat legal a partir de la signatura col·lectiva de dos dels membres de la Junta Directiva: el president i el secretari.

Art.   6  A partir de l’Assemblea General de Socis, el president i secretari escollits són conscients que s’impliquen solidàriament al pagament dels lloguers d’acord amb el contracte d’arrendament. Així mateix, l’antic president i/o el secretari anuncien immediatament a la gerència els canvis aprovats a l’Assemblea General de Socis.

ORGANITZACIÓ DELS SOCIS

Art.   7  Els socis poden ser individuals, famílies o corporatius:

 • Per soci famíliar s’entén tot aquella agrupació de persones que viuen conjuntament en el mateix domicili. Cadascun/a dels/de les membres serà reconegut/da com a soci/a de l’entitat de manera individual i tenint dret a vot, sempre i quan hagin superat la majoria d’edat.
 • Per soci corporatiu s’entén qualsevol entitat.

Art.   8  Els socis es classifiquen en: (A) Numeraris, (B) Protectors, (C) Honoraris:

 • A – Podrà ésser soci numerari tota persona o família que s’identifiqui amb els fins de l’entitat i que es comprometi a respectar el reglament de la mateixa. Tot soci numerari tindrà dret a veu i vot a les Assemblees Generals, reunions generals i a ésser elegit per a formar part de la Junta Directiva, sempre que sigui major d’edat.
 • B – Serà considerat soci protector, tota persona, família o entitat que per la quantia en el pagament de la cotització es faci creditor d’aquesta distinció. Els socis protectors tindran dret a veu i vot a l’Assemblea General, excepte els socis corporatius que només tindran dret a veu però no a vot.
 • C – És qualificat de soci honorari tota persona, família o entitat que l’Assemblea General de Socis consideri mereixedora de tal qualificatiu, per la seva benefactora actuació envers l’humanitat, els Països Catalans o la nostra associació en particular. És un títol simbòlic. Aquest soci no paga quota ni té dret a vot a l’Assemblea General de Socis.

Art. 9   La Junta Directiva es reserva el dret d’admissió.

Art. 10 Perdrà el dret de soci:

 • La persona que voluntàriament es doni de baixa per escrit i que estigui al corrent de pagament de la quota de soci.
 • La persona que no hagi satisfet la quota de soci obligatòria sense causa justificada al final de l’any.
 • La persona que públicament i d’una manera ostensible perjudiqui l’entitat provocant perturbacions greus per al correcte funcionament de la mateixa.
 • La persona que es negui a complir aquest reglament i els acords presos a les reunions i a l’Assembla General de Socis.

Art. 11 Cada soci està obligat a pagar una quota fixada a l’Assembla General de Socis. En casos especials la Junta Directiva es reserva el dret de poder reduir la quota fixada.

GOVERN

Art. 12 L’associació es regeix per aquests estatuts, per les eleccions de l’Assemblea General de Socis i, en representació d’ella, per la Junta Directiva. L’Assemblea General de Socis reunida és l’autoritat màxima de l’associació.

LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 13 La Junta Directiva dirigeix els assumptes de l’associació.

Art. 14 La Junta Directiva està formada per:

 • President, vicepresident/a, secretari/a, tresorer/a i altres socis col.laboradors i/o responsables d’activitats sense necessitat d’especificar-ne l’atribució.
 • Qualsevol altra fórmula aprovada per l’Assemblea General de Socis.

Art. 15 Cada any es celebrarà una Assemblea General de Socis on es reelegiran els diferents membres de la Junta Directiva.

Art. 16 El/la president/a serà escollit/da per majoria, i podrà ser reelegit/da tantes vegades com es presenti. Anualment es ratificarà la seva tasca i continuïtat a l’Assemblea General de Socis. El president té la llibertat d’escollir els altres membres de la Junta Directiva, l’acceptació dels quals ha d’efectuar-se durant la mateixa Assemblea. En cas d’absència justificada d’algun possible membre de Junta Directiva, el president/a transmetrà la proposta a aquesta persona i n’haurà de rebre la resposta en el plaç màxim d’un mes des de la celebració de l’Assemblea.

Art. 17 És potestat de la Junta Directiva acceptar la incorporació d’un nou/d’una nova membre de Junta Directiva fora de l’Assemblea General, si és justificable i compte amb el suport del/la president/a i l’aprovació de la majoria dels i les membres que la componen.

Art. 18 Per formar part de la Junta Directiva és condició indispensable ésser soci de l’entitat.

Art. 19 La dimissió del/la president/a pot ésser voluntària o demanada per una assemblea general extraor-dinària.

Art. 20 En cas de dimissió voluntària o forçada d’un membre de la Junta Directiva, el seu càrrec passarà a ésser ocupat per un altre membre de la mateixa fins a trobar un substitut.

Art. 21 La Junta Directiva és competent per a tots els assumptes de l’associació. Altres funcions de la Junta Directiva són:

 • A – Preparar i convocar les Assemblees Generals de Socis i l’ordre del dia de les mateixes.
 • B – Dur a terme les decisions de les Assemblees Generals de Socis.
 • C – Establir el pressupost, portar la comptabilitat i redactar l’informe anual de l’entitat.

Art. 22 Les decisions de la Junta Directiva seran preses per majoria, i en cas d’empat, la proposta serà resolta pel vot de qualitat del President/a, desfent l’empat.

LES ASSEMBLEES GENERALS DE SOCIS

Art. 23 L’Assemblea General de Socis reunida és la màxima autoritat de l’entitat i els seus acords són inapel·lables.

Art. 24 Les Assemblees Generals de Socis podran ésser ordinàries i extraordinàries. L’Assemblea General ordinària es reunirà cada any per:

 • A – Aprovació de l’acta de l’Assemblea General anterior.
 • B – Lectura de la memòria del passat exercici.
 • C – Presentació i aprovació de l’estat de comptes.
 • D – Presentació del projecte i pressupostos per a l’exercici de l’any en curs.
 • E – Elecció de la Junta Directiva.
 • F – Afers generals, precs i preguntes.

L’Assemblea General ordinària haurà de ser convocada amb un mínim de 30 dies d’antelació.

Art. 25 Les Assemblees Generals extraordinàries podran ésser convocades per la Junta Directiva o bé pel 25 % de les persones sòcies, com a mínim, que ho sol·licitin per escrit. Aquestes hauran d’ésser celebrades dins del termini de quinze dies.

Art. 26 Per tal que les decisions d’una Assembla General de Socis siguin vàlides, és necessària l’assistència d’un mínim del 25% dels socis/ies, i si a la primera convocatòria no s’arriba a aquesta xifra, es convocarà una segona convocatòria, éssent vàlids els acords, sigui quin sigui el nombre de socis/ies assistents.

Art. 27 L’Assemblea General de Socis del Centre Català de Lausana és l’òrgan responsable d’escollir els seus representants a l’Assemblea General de Socis de Casa Nostra de Suïssa. Les persones escollides són representants del Centre Català de Lausana, i per aquest motiu el seu vot a l’Assemblea General de Socis de Casa Nostra de Suïssa ha de reflectir les decisions i acords adoptats a les assemblees generals de socis del Centre Català de Lausana.

Art. 28 Correspon a l’Assemblea General de Socis del Centre Català de Lausana, de definir la seva relació amb Casa Nostra de Suïssa.

DISSOLUCIÓ DE L’ENTITAT

Art. 29 En cas de dissolució de l’entitat, els seus actius seran utilitzats primerament per eixugar, si existís, qualsevol deute que aquesta tingui amb tercers, donant preferència als deutes que qualsevol dels membres de la Junta Directiva hagi contret en nom de l’associació. Els actius restants es destinaran a qualsevol entitat catalana que la Junta Directiva o l’Assemblea General de Socis hagin aprovat.

Lausana, a 30 d’agost de 2014

BOADA PLADELLORENS, Oriol: President

TARRÒS VIDAL, Josep Maria: Secretari