BLOG

El Govern aprova el Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior, que millora la resposta a les noves necessitats sorgides del fet emigratori català

Categories: CAT,CCL,Informacions

El Govern reconeix el paper clau de les comunitats catalanes a l’exterior en la diplomàcia i potenciarà el Registre de catalans residents a l’estranger

El nou marc legislatiu vol reconèixer els catalans a l’exterior com a subjectes amb drets i deures en l’àmbit de les competències de la Generalitat, i garantir-los l’accés als seus serveis

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior per regular el marc de les relacions de la Generalitat, les seves institucions i la societat catalana amb la Catalunya Exterior, entenent-la com la suma de catalans residents a l’exterior i les entitats en les quals aquests s’organitzen, les Comunitats Catalanes establertes fora del territori de Catalunya.

Es tracta d’un projecte de llei imprescindible per donar resposta a les necessitats sorgides arran del nou context econòmic i social, en especial el fet emigratori català, amb el qual el Govern té un fort compromís.

El text permetrà dissenyar noves estructures de relació amb les 140 Comunitats Catalanes a l’Exterior (CCE) reconegudes actualment pel Govern, a través del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Amb aquesta llei, el Govern vol bastir un nou marc de relacions que regeixi el contacte entre els catalans a l’exterior i les institucions del seu país d’origen per garantir que se sentin acompanyats per part de l’Administració catalana en tot moment.

Garantir drets i deures a través del registre de catalans a l’exterior

La nova Llei de la comunitat catalana a l’exterior ampliarà el radi d’actuació de la llei actual per regular les relacions de la Generalitat amb tot el conjunt de ciutadans a l’exterior. A més, la llei reconeix els catalans a l’exterior com a subjectes amb drets i deures destinataris de l’obra de Govern, de les polítiques públiques de la Generalitat i fomenta una política integral i coordinada del fet migratori català, amb polítiques públiques per acompanyar i assessorar la mobilitat internacional de la ciutadania, així com el seu possible retorn. En aquest sentit, el Govern reconeix i potenciarà el paper clau que té el registre de catalans a l’exterior, ja en funcionament, com a eina per garantir l’accés a les mesures específiques per a aquest col·lectiu.

Una nova llei que s’adapta al context social i econòmic actual

La nova llei és una iniciativa que es va impulsar en la darrera legislatura, que el Govern reprèn per poder dissenyar noves estructures de relació i abordar el fet emigratori català de forma integral i de manera adaptada a les circumstàncies socials i econòmiques del moment. A més, garantirà el suport, assistència i protecció als catalans residents a l’estranger, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, i contribuirà a l’enfortiment de les comunitats catalanes i entitats a l’exterior. A més, la llei reconeix el paper que les comunitats catalanes a l’exterior tenen en l’àmbit de la diplomàcia per potenciar les relacions socials, culturals, econòmiques i polítiques amb els països on hi ha una important presència de catalans.