BLOG

Programa de turisme de l’IMSERSO

Categories: CCL

L’Administració de l’Estat, a través de l’IMSERSO, promou un Programa de Turisme destinat a persones grans espanyoles residents a Suïssa per facilitar la incorporació d’aquest col·lectiu a les corrents turístiques.

REQUISITS: Persones espanyoles residents a Suïssa que, en el moment de presentar la sol·licitud, siguin:

 •  Pensionistes de jubilació, amb 65 anys complerts o més.
 •  Pensionistes d’invalidesa, viduïtat o prejubilació, amb 60 anys complerts o més.
 •  Perceptors de prestacions o subsidis d’atur amb 60 anys complerts o més.
 •  Cònjuges o parelles de fet que convisquin amb el sol·licitant en el mateix domicili o que no estant casats convisquin com a tals i ho puguin acreditar.
 •  Fills amb un grau de minusvalia igual o superior al 45% i que viatgin amb els pares.

DOCUMENTACIÓ:

 •  Sol·licitud del viatge, emplenada i signada.
 •  Fotocòpia del passaport o DNI espanyol i del Permís de Residència (Permís B / C) en vigor, de l sol·licitant i del cònjugue.
 •  Fotocòpia del llibre de família o certificat de matrimoni o convivència.
 •  Acreditació de ser pensionista d’invalidesa, viduïtat, jubilació anticipada o perceptor de prestacions o subsidis d’atur amb més de 60 anys complerts.

DESTINACIONS: Els torns s’iniciaran a partir del mes de febrer de 2019:

 •  15 dies en un lloc de platja a la Comunitat Valenciana (441,89 €)
 •  8 dies en un lloc de platja de les Illes Canàries (408,06 €)
 •  15 dies a les Illes Canàries (estada combinada en dues illes) (638,09 €)

Les sortides seran des de l’aeroport de Ginebra o de Zuric segons el lloc de domcili del sol·licitant.

TERMINI: Les sol·licituds s’hauran d’enviar ABANS DEL 14 D’OCTUBRE DE 2018.

Més informació : INFORMA IMSERSO 2018-2019