BLOG

Pla d’Ajuda al Retorn per a persones en situació d’especial necessitat o desprotecció

Categories: CAT,CCL

Des de l’Àrea de la Catalunya Exterior ens informen de l’existència d’un programa de suport als emigrants catalans i als seus descendents que vulguin retornar a Catalunya i que es trobin en situació d’especial necessitat o desprotecció:  el Pla d’Ajuda al Retorn (PAR).

·         Què ofereix el PAR?

Una prestació econòmica de pagament únic de 956€ i orientació en l’àmbit de la formació (homologació de títols, aprenentatge de la llengua), la inserció laboral (assessorament a través del SOC) i el de l’habitatge (informació sobre accés a habitatge social).

·         Qui pot sol·licitar suport?

Les persones que, un durant els seus 6 primers mesos a Catalunya. obtinguin el reconeixement de la condició de retornat o retornada. Per això cal que es trobin en un de les següents situacions:

o   Darrer veïnatge administratiu a Catalunya (empadronament), nacionalitat espanyola i retorn d’un estat estranger.

o   Persones nascudes a Catalunya, que van haver d’exiliar-se’n per raons polítiques i que mantenen la residència a l’estranger.

o   Cònjuges o persones que, d’acord amb la legislació catalana, tinguin la condició de parella estable de les persones a què fan referència els apartats anteriors; també els descendents d’aquestes, fins a segon grau de consanguinitat.

·         Com sol·licitar el suport?

Es pot sol·licitar de manera presencial o telemàtica:

o   Sol·licitar el reconeixement de la condició de persona retornada https://ja.cat/PAR-Reconeixement

o   Sol·licitar la prestació https://ja.cat/PAR-SPrestacio


Per a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb el Pla d’Ajuda al Retorn a Catalunya, podeu contactar la Sra. Sabrina Lauro Folch, responsable tècnica de l’Oficina del Pla d’Ajuda al Retorn de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (slaurof@gencat.cat).